Sự kiện Lễ hội mùa đông

23.01.2019

Thời gian

Từ 23/01 đến 07/02

 

Cách tham gia

Bấm vào banner sự kiện chỗ Tượng Đá trong Vườn

 

Có thể nhận được điểm số bằng 8 cách khác nhau.

 

Dùng điểm có thể đổi các phần thưởng khác nhau theo thứ tự, gồm các phần thưởng:

 

Lưu ý

Sau khi sự kiện kết thúc, điểm chưa sử dụng sẽ hủy bỏ.

Cách nhận điểm bằng chiến đấu cần phải chiến thắng, nếu chiến đấu thất bại sẽ không được điểm.

Đổi Bùa Xám giới hạn đổi 100 lần

Đầu trang