Bờ đê Heian rộn ràng mùa cược …

11.12.2018

Một mùa đê mới sắp đến, xanh hay là đỏ, đỏ hay là xanh?

Nào ta cùng đổi vận!

Cùng Tiểu Thố điểm qua một số tranh fan art ấn tượng của cộng đồng Âm dương sư mỗi khi mùa cược đến nào!

 

Đầu trang